: . *, ,* .


Yara
18-11-2010, 01:46 AM
. .

...

!!

??

???

...

...

...

...

!!

...

!!

!!

?!?!

[ ]

!!

~ ~

?? ?
. .


... ???

. .


!!

...

......


. .. .


...

??

??

??

??

( )

__

. .


...
...
.... .


...

...

......

. .
. .


!!

!!

!!!!

. .

. .


...

...

...

...

. *, ,* .