: { ! .,~ ●


Yara
10-11-2010, 12:19 AM
{ ! .,~ ●


{ ! .,~ ●

" { ! .,~ ●


..


!
!.. }
!!
!!
!!
!!
!!

" ..
! ..


● }~


,,
,,
,,
,,
..}


● }~


,,
...
,,
..

..

,,
{ }
,,


.... }~
.. }

,,
,,

● }~


..

{...~
,,
,,

..\ .

..
{}ʿ
..
ʿ!!!


.. ..
..
......!
.... ..
.. ..
..}

● }~


!!
..
{} ..
() ..
() () ..

..
..
,,
{ }
... ʿ!!!
..
,,
..

" { ! .,~ ●